Proszę czekać

REGULAMINDostęp użytkownika do niniejszej witryny internetowej i korzystanie z niej podlegają zasadom określonym poniżej i obowiązującym przepisom prawa.

Prosimy o dokładne zapoznanie się z tymi zasadami ponieważ korzystanie z witryny jest równoznaczne ze znajomością i akceptacją tych zasad.

REGULAMIN DZIAŁU ZAMÓWIEŃ INTERNETOWYCH FIRMY "BODEX"
1. Właścicielem witryny internetowej http://www.bodex.net.pl jest firma "Bodex" z siedzibą w Żmigrodzie kod 55-140, przy ul. Kościuszki 15b, NIP: 915-105-80-31
2. Za ogół czynności związanych z prowadzeniem działalności handlowej, obsługą realizacji zamówień oraz prowadzeniem działu handlowego, odpowiada firma "Bodex". Kontakt z działem handlowym można uzyskać pod numerami telefonów (071) 312-48-02, nr fax (071) 312-48-02, kom. 0 609-207-189
3. "Bodex" umożliwia poprzez dział zamówień internetowych dokonywanie zakupów poprzez internet.
4. Warunkiem składania zamówienia na naszej stronie internetowej jest poprawne wypełnienie formularza rejestracyjnego.
5. Każde kolejne złożenie zamówienia z zachowaniem przysługujących klientowi praw (rabaty, prawo składania zamówień) wymaga podania hasła oraz adresu e-mailowego zgodnego z formularzem rejestracyjnym.
6. Poprzez zarejestrowanie się do działu zamówień internetowych Klient wyraża zgodę na wykorzystanie danych osobowych podanych w formularzu rejestracyjnym zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U. nr 133 poz 883 z późniejszymi zmianami).
7. Dane osobowe Zamawiającego zostają wprowadzone do bazy danych firmy "Bodex" i zostają poddane szczególnej ochronie prywatności, zebrane informacje zostaną wykorzystane tylko do wykorzystania zamówionej usługi.
8. Klientowi przysługuje prawo do wglądu oraz korekty danych osobowych. W tym celu należy kontaktować się elektronicznie lub telefonicznie z działem handlowym (od poniedziałku do piątku w godzinach 8-16)
9. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę przez cały rok. Zamówienia złożone w dni powszednie po godz. 12.00, w soboty oraz w niedzielę i święta rozpatrywane będą w pierwszym dniu roboczym następującym po dniu złożenia zamówienia.
10. Warunkiem koniecznym do realizacji zamówienia jest poprawne wypełnienie i złożenie formularza zamówienia oraz wysłanie go do działu handlowego.
11. W ciągu 2 dni roboczych od daty złożenia zamówienia pracownik działu handlowego skontaktuje się z Zamawiającym drogą telefoniczną lub elektroniczną w celu uzgodnienia szczegółów tranzakcji.
12. W przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających częściowo, całkowicie lub czasowo realizację złożonego zamówienia, "Bodex" zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji zamówienia i o zaistniałej sytuacji zobowiązuje się powiadomić Zamawiającego.
13. Zamawiający ma prawo do zmiany złożonego zamówienia internetowego drogą poczty elektronicznej lub telefonicznie.
14. W przypadku firm stale współpracujących ze "Bodex" istnieje możliwość zapłaty z odroczonym terminem płatności przyznanym na podstawie podpisanej umowy. Do momentu całkowitej zapłaty towar pozostaje własnością firmy "Bodex" (sprzedawcy). W przypadku zwłoki w zapłacie kupujący zapłaci sprzedawcy karne odsetki umowne.
15. Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą oraz pozostałe podmioty gospodarcze stale współpracujące są objęte programem lojalnościowym (liczne rabaty, upusty).
16. Wszystkie produkty znajdujące się w witrynie internetowej są fabryczne nowe i posiadają gwarancję przyznawaną przez producenta.
17. "Bodex" zastrzega sobie prawo do wycofania poszczególnych towarów z witryny internetowej bez uprzedzenia.
18. Podstawą wszczęcia procedury reklamacyjnej jest wystawiona przez "Bodex" faktura, którą Zamawiający otrzymuje wraz z produktem.
19. W przypadku reklamacji należy dostarczyć towar (osobiście lub odesłać na własny koszt) na adres działu hanlowego firmy "Bodex" wraz z opisem usterki i z dołączonym dowodem zakupu, produkt nie zniszczony i w oryginalnym opakowaniu. Po otrzymaniu produktu zostanie on przekazany do działu reklamacji celem rozpatrzenia. Wszystkie informacje dotyczące reklamacji przekazujemy zainteresowanym.
20. Ostateczny termin rozpatrzenia reklamacji oraz poinformowania o jej rozpatrzeniu klienta wynosi 14 dni. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji klient otrzyma towar pozbawiony wad lub w przypadku braku asortymentu otrzyma zwrot wpłaconej należności. Zwrotów należności dokonujemy przelewem na wskazane konto klienta.
21. Wszelkie wady dostarczonego towaru, zauważone braki, jak i błędnie zrealizowane zamówienia powinny zostać niezwłocznie zgłoszone w formie pisemnej (e-mailem lub faksem), nie później jednak niż w ciągu 24 godzin od chwili otrzymania towaru przez Zamawiającego.
22. Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych przesyłki powstałej podczas transportu będą rozpatrywane tylko pod warunkiem spisania protokołu reklamacyjnego w obecności przedstawiciela firmy kurierskiej lub pracownika Poczty Polskiej.
23. Zamówienia wieloasortymentowe o dużych ilościach realizowane są w formie przesyłki, zgodnie z uwagami na liście przewozowym. Zamawiający zobowiązany jest do przyjęcia przesyłki w takiej formie zapakowania. W przypadku dostarczenia przez firmę kurierską w innej formie (paczki rozdarte lub otwarte) Zamawiający zoobowiązany jest zamieszczenie informacji w liście przewozowym. W przypadku zauważonych braków ilościowych zamówionych towarów Zamawiający zobowiązany jest do spisania protokołu reklamacyjnego w obecności przedstawiciela firmy kurierskiej.
24. "Bodex" nie ponosi odpowiedzialności za nieterminowe dostarczenie przesyłki przez firmę kurierską oraz pocztę polską.
25. "Bodex" nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku niedotrzymania terminu dostawy, dostarczenia produktów o parametrach innych niż te zawarte w katalogu lub w witrynie internetowej czy niedostarczenia produktu.
26. Ceny towarów znajdujących się w witrynie www.bodex.net.pl wyrażone są w złotych polskich i są cenami netto. Koszt transportu, w zależności od ilości zamówionego towaru pokrywa firma "Bodex" lub doliczany jest oddzielnie.
27. "Bodex" zastrzega sobie prawo do zmiany cen znajdujących się w witrynie www.bodex.net.pl bez uprzedzenia. Zmiana cen nie dotyczy zamówień internetowych przyjętych do realizacji.
28. "Bodex" nie ponosi odpowiedzialności za błędy powstałe w czasie druku katalogu oraz błędy w załączonej w witrynie internetowej dotyczące parametrów technicznych. Zastrzegamy możliwość dostarczenia towarów o innych parametrach niż te zawarte w katalogu. Zamawiający powinien po otrzymaniu od nas towaru sprawdzić czy jego właściwości nie odbiegają od Zamawiającego wymagań. Parametry i opisy oferowanych produktów są tylko orientacyjne i nie mogą stanowić podstawy do żądania odszkodowania.
29. Zgodnie z "Ustawą z dnia 02.03.2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny", zamawiający może odstąpić od umowy bez podania przyczyny w ciągu 10 dni od daty odebrania przesyłki. Jest to możliwe tylko w przypadku jeżeli produkt nie jest zniszczony, kopiowany, w żaden sposób użytkowany oraz w zamkniętym oryginalnym opakowaniu z dołączonym dowodem zakupu. Zwrot przesyłki prosimy kierować na adres działu hanlowego firmy "Bodex". Użytkownik dokonuje zwrotu na swój koszt. Wartość towaru zwracamy przelewem bankowym lub przekazem pocztowym.
30. Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady składania zamówień w witrynie zamówienia na stronie www.bodex.net.pl
31. Bodex zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w treści Regulaminu. Każdy Klient jest zobowiązany do zapoznania się z treścią Regulaminu i jest każdorazowo związany jest postanowieniami Regulaminu w chwili dokonywania zamówienia.
32. Opinie i pytania dotyczące pracy działu zamówień internetowych prosimy kierować na adres poczty elektronicznej bodex@tlen.pl
33. Zarejestrowanie i złożenie zamówienia w witrynie internetowej www.bodex.net.pl jest akceptacją upoważnienia do wystawiania faktur vat bez podpisywania przez odbiorcę.
34. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy kodeksu cywilnego oraz ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 31 marca 2000 r. Dz.U. nr 22 poz.271).


Projekt i wykonanie: